„Zakończono remont toalety dla Osób
z Niepełnosprawnościami w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach”

Zadanie pn.: „Dostosowanie przynajmniej jednego pomieszczenia w obiekcie na toaletę dla Osób z Niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach.” zrealizowano w roku szkolnym 2023/2024,  przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr PPA/000027/05/D z dnia 14.12.2023 r. w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Całkowity koszt zadania  – 21 735,91 zł

Dofinansowanie ze środków PFRON – 17 388,73 zł (80 %)

Wkład własny – 4 347,18 zł (20 %)  

     Celem realizacji zadania jest likwidacja barier architektonicznych, tym samym zapewnienie dostępu do toalety w placówce edukacyjnej osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Bariera architektoniczna w postaci zbyt wąskiego wejścia, niedostosowanych sanitariatów oraz brak uchwytów ułatwiających poruszanie się stanowiła ogromne utrudnienie skorzystania z toalety osobom z niepełnosprawnością ruchową.