Dyrektor Szkoły
mgr Emilia Błaszczyk

Wicedyrektor
mgr Barbara Śmiechowska

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Wiesław Jasiak

język polski
mgr Magdalena Rokoszewska
mgr Edyta Sawicka
mgr Magdalena Skubiszewska
mgr Barbara Śmiechowska

matematyka
mgr Emilia Błaszczyk
mgr Anna Drynkowska
mgr Beata Kaźmierczak
mgr Ewa Michalak

historia
mgr Katarzyna Kurczewska-Pucek
mgr Ewa Szmigiel-Szymczyk

historia i teraźniejszość
mgr Katarzyna Kurczewska-Pucek
mgr Joanna Leśniak
mgr Ewa Szmigiel-Szymczyk

wiedza o społeczeństwie
mgr Ewa Szmigiel-Szymczyk

język angielski
mgr Ewelina Bartczak
mgr Magdalena Grącka
mgr Urszula Ruda
mgr Magdalena Twardowska-Lisek
mgr Paweł Malczuk

język niemiecki
mgr Wioletta Jendrzejczak
mgr Iwona Szewczyk

fizyka
mgr Anna Drynkowska

chemia
mgr Edyta Skrzypczak

biologia
mgr Beata Michalska

geografia
mgr Izabela Goszczko
mgr Andrzej Czyżewski

informatyka
mgr Aleksandra Murawska
mgr Izabela Goszczko

edukacja dla bezpieczeństwa
mgr inż. Wiesław Jasiak
mgr Andrzej Czyżewski

wychowanie fizyczne
mgr Marek Błaszczyk
mgr Tomasz Matuszewski
mgr Magdalena Rokoszewska
mgr Monika Tybura 
mgr Alicja Michalak

wychowanie do życia w rodzinie
mgr Monika Tybura

religia
mgr Elżbieta Pakos
mgr Aneta Wydrzyńska

mgr Anna Drynkowska
mgr Magdalena Dzieran
mgr inż. Bożena Jakubek
mgr inż. Wioletta Jasiak
mgr Elżbieta Kaczmarek
mgr Artur Kałużniak
mgr Bożena Kołodziejek
mgr Krystyna Kruszyńska
mgr Alicja Michalak
mgr Jacek Mikołajczyk
mgr Aleksandra Murawska
mgr Agnieszka Pamfil
mgr inż. Katarzyna Rogowska
mgr inż. Aneta Stefańska
mgr Włodzimierz Pawlak
mgr Waldemar Grzeszczuk

mgr Sylwia Kraska

Godziny pracy Pedagoga Szkolnego

Poniedziałek

800-1230

Wtorek

1100-1530

Środa

800-1230

Czwartek

1100-1530

Piątek

800-1230

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PEDAGOGA SZKOLNEGO

Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież.

Określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.

Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców, nauczycieli.

Wspieranie działań i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

Koordynowanie działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. prowadzenie zajęć oraz organizowanie spotkań z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez informowanie uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi wsparcia materialnego.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią i innymi poradniami w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

Ułatwienie wzajemnego poznania się uczniów w nowym zespole klasowym przez prowadzenie zajęć integrujących grupę.

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO GDY:

  • nie radzisz sobie z nauką

  • nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami

  • masz problemy osobiste i nie potrafisz sobie z nimi poradzić

  • zastanawiasz się, którą szkołę wybrać

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA W KAŻDEJ SYTUACJI, JEŚLI TYLKO POTRZEBUJESZ WSPARCIA DOROSŁEJ OSOBY.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY WAS DRODZY RODZICE – WSPÓLNIE BĘDZIEMY SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ TRUDNYCH SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH I WSPIERAĆ AKTYWNIE ŻYCIE DZIECI

Służę wsparciem w trudnych chwilach i pomocą w rozwiązywaniu problemów

Głównym partnerem pedagoga szkolnego i beneficjentem jego pomocy jest uczeń.

Jeżeli masz problem:

  • z nauką

  • z adaptacją do nowych warunków szkolnych

  • jesteś w trudnej sytuacji materialnej

  • masz problemy ze zdrowiem

  • chcesz porozmawiać o trudnej sytuacji, w której się znalazłeś

….przyjdź do pedagoga szkolnego, sala 09.

mgr Ilona Szymczyk

Godziny pracy Psychologa

Poniedziałek

1100-1530

Wtorek

800-1230

Środa

1100-1530

Czwartek

800-1230

Piątek

1000-1430

mgr Mariusz Murawiak

Godziny pracy Psychologa

Poniedziałek

1415-1515

Wtorek

1435-1535

Środa

Czwartek

1230-1330, 1430-1530

Piątek

 

Magdalena Skubiszewska

Jeśli czujesz się źle traktowany
lub oceniany niezgodnie ze statutem szkoły,
przyjdź żebyśmy razem mogli to zmienić

Dyżur

środa 10.50 – 11.35 
W sali 306

mail: magdalenaskubiszewska@.wp.pl

mgr inż. Beata Biernasiak
mgr inż. Katarzyna Rogowska

Współczesna szkoła nie może prawidłowo funkcjonować bez dobrze prowadzonej i wyposażonej biblioteki. Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach jest miejscem, w którym skupiają się działania dydaktyczne i wychowawcze wynikające z programu wychowawczego, programu profilaktycznego i planu dydaktyczno-wychowawczego.

Zasadniczym celem pedagogicznym zatrudnionych nauczycieli – bibliotekarzy Katarzyny Rogowskiej i Beaty Biernasiak jest przygotowanie ucznia do procesu samodzielnego kształcenia. Uczniowie nabywają umiejętności szukania i przetwarzania informacji oraz nawyku sięgania po książkę jako źródła wiedzy. Ważnym atutem naszej biblioteki jest skomputeryzowana obsługa czytelnika za pomocą programu komputerowego Biblioteka szkolna MOL oraz dostęp do Internetu jako źródła informacji niezbędnego w nowoczesnym procesie samokształcenia.

Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy 11500 woluminów i składają się na niego przede wszystkim lektury i podręczniki, ale również książki popularnonaukowe, literatura młodzieżowa oraz bogaty zbiór słowników, encyklopedii i innych wydawnictw informacyjnych. Możemy pochwalić się również bogatym zbiorem wydawnictw dotyczącym życia, twórczości i pontyfikatu patrona naszej szkoły Jana Pawła II. Użytkownicy biblioteki mogą skorzystać ze znajdujących się w niej zbiorów audiowizualnych. Zgromadzone płyty DVD oraz kasety VHS są chętnie wykorzystywane do realizacji programów profilaktycznych oraz urozmaicenia lekcji z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Uczniowie mają do dyspozycji 16 samodzielnych stanowisk pracy w czytelni oraz 4 stanowiska komputerowe w centrum multimedialnym. Na zajęciach w bibliotece często wykorzystywany jest sprzęt audiowizualny telewizor, odtwarzacz VHS i DVD oraz magnetofon.

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek

7:30 – 16:30

Wtorek

7:30 – 16:30

Środa

7:30 – 16:30

Czwartek

7:30 – 16:30

Piątek

 DSC6647

 DSC6630

 DSC6625

mgr Małgorzata Jankowska
mgr Joanna Leśniak
mgr inż. Katarzyna Tybura
mgr inż. Katarzyna Rogowska
mgr inż. Beata Biernasiak

Ewa Bartosik
Dorota Brzozowska
Aneta Dopierała
Magdalena Kiełbik
Krystyna Królak
Lidia Matczak
Agnieszka Pęgowska
Paulina Piszczałkowska
Agnieszka Płosaj
Artur Wachela

Anna Chilarska
Grażyna Pasikowska
Piotr Marciniak
Bożena Neter
Bogumiła Sobieraj
Anna Sroczyńska
Katarzyna Turkowska

przewodniczący
p. Ryszard Hamankiewicz

zastępca
p. Agnieszka Grodzicka

skarbnik
p. Beata Drzewiecka

członkowie zespołu
p. Krzysztof Gajdecki

p. Lidia Matczak

komisja rewizyjna
p. Karolina Błaszczyk

p. Grzegorz Zmysłowski

Dzień otwarty

Studniówka 2023

Wirtualny Dzień otwarty

O nas

Mannequin Challenge

Media o nas